Prezenta nota de informare explică cum si în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de catre site-ul inregistrare-marci.ro precum si drepturile dumneavoastra in domeniul datelor cu caracter personal prevazute de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (numit in continuare RGPD) , Legea nr. 190/2018 precum si de celelalte acte normative aplicabile in domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucram datele cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza site-ul inregistrare-marci.ro in vederea realizarii unei activitati de informare publica in domeniul proprietatii intelectuale prin oferirea catre public a unui instrument de consultare online care permite oricărui utilizator de internet să caute, în mod gratuit, informatii despre domeniul proprietatii intelectuale.
De asemenea, datele cu caracter personal sunt colectate atunci cand persoanele care viziteaza site-ul inregistrare-marci.ro solicita informatii suplimentare referitoare la acest domeniu in vederea realizarii activitatii de informare in domeniul proprietatii intelectuale
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atunci cand persoanele care viziteaza site-ul inregistrare-marci.ro intentioneaza contractarea de servicii in domeniul proprietatii intelectuale.

Baza legală a prelucrărilor
Prelucram datele cu caracter personal in temeiul art. 6 alin. 1 lit. e) din RGPD atunci cand persoanele vizate viziteaza site-ul inregistrare-marci.ro in vederea cautarii de informatii despre domeniul proprietatii intelectuale sau cand solicita informatii despre chestiuni din acest domeniu (prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public)
Prelucram datele cu caracter personal in temeiul art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD atunci persoanele vizate care viziteaza site-ul inregistrare-marci.ro sunt interesate sau intentioneaza contractarea de servicii in domeniul proprietatii intelectuale (prelucrarea este necesară pentru pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract)

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm
Prelucram următoarele date cu caracter personal ale persoanelor care accesează site-ul inregistrare-marci.ro:

 • Numele si prenumele ale detinatorului persoana fizica al unei marci. In vederea protejarii persoanelor vizate am pseudonimizat prenumele detinatorilor persoane fizice ai marcilor prin stergerea ireversibila unei parti din prenume, astfel incat ele nu mai au calitatea de date personale ale unei persoane identificabile.
 • Nume, telefon , email, judet, firma si solicitarea de servicii sau informatii
 • Nume titular, persoana contact, cod de inregistrare fiscala, telefon, email
 • Dacă persoanele vizate comunica cu noi prin formularul de contact este posibil să reținem conținutul e-mailurilor și răspunsurile pe care le furnizăm.

Sursa datelor cu caracter personal
In ceea ce priveste numele si prenumele ale deținătorului persoana fizica al unei marci, am preluat aceste date de pe site-urile publice TmView.org, markaria.com si trademarkia.com.
Colectam datele direct de la dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact aflate pe site-ul inregistrare-marci.ro.

Perioada de stocare a datelor
Site-ul inregistrare-marci.ro nu stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Securitatea datelor
Pentru protecția completa a datelor dumneavoastra luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
In vederea protejarii drepturilor si libertăților persoanelor vizate am pseudonimizat prenumele detinatorilor persoane fizice ai marcilor afisate pe site-ul inregistrare-marci.ro.
În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, veți fi notificați cu privire la acest lucru.

Luarea unor decizii automate și crearea de profiluri
Nu efectuam prelucrari de date personale in mod automat automat si nici nu cream profiluri.

Transferuri de date catre terti sau in afara UE
Nu transferam datele dumneavoastra catre terti din afara UE
Transferam datele dumneavoastră cu caracter personal in mod direct catre agentiile de proprietate industriala spre care directionam solicitantii de informatii si/sau servicii in domeniul proprietatii industriale, cum ar fi la momentul prezentei Note de informare Weizmann Ariana & Partners cu sediul in, Bucuresti, str. 11 Iunie nr. 51, Cladirea Vivando birouri 14-15 sector 4, telefon 021 326 4996 email: office@iweizmann.eu
Scopul transferului este acela de a face demersuri la cererea persoanelor vizate in vederea incheierii si executarii unui contract intre persoanele vizate interesate in servicii de proprietate industriala si agentiile de proprietate industriala pe care noi le recomandam.

Informatii despre operatorul de date
Titularul domeniului inregistrare-marci.ro se poate modifica dar el poate fi interogat la datele publice afisate de gestionarul domeniilor .ro , respectiv  Registrul de Domenii RoTLD cu adresa Adresă: Bvd. Mareșal Alexandru Averescu,  Nr. 8-10, Sector 1, Cod 011455, București, România
PROGRAM LUCRU
Luni - Joi: 09:00 - 16:00
Vineri: 09:00 - 13:30
Telefon: +40-21-405.72.00

Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor
In temeiul art. 15-22 din RGPD, vă sunt garantate următoarele drepturi in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

dreptul la informare - Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate au dreptul de a primi informatii despre operatiunile de prelucrare efectuate.Dreptul este prevazut de art. 13 si art. 14 din RGPD.

dreptul de acces la date – puteti formula cerere prin care puteți obține confirmarea faptului că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Dreptul este prevazut de art. 15 din RGPD.

dreptul la rectificare – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea) datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră. Dreptul este prevazut de art. 16 din RGPD.

dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteți solicita și obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Trebuie sa dam curs acestei acestei cereri daca:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
b) va opuneti prelucrarii din motive legate de situatia dumneavoastra particulara;
c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
d) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine.

Cu toate acestea, nu trebuie sa dam curs cererii de ștergere in cazul in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul este prevazut de art. 17 din RGPD.

dreptul la restricţionarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci cand:

 • contestati exactitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucram, pe perioada cat verificam exactitatea datelor;
 • prelucrarea datelor este nelegala, si doriti doar restrictionarea prelucrarii acestora;
 • datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost prelucrate si ne solicitati acele date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • v-ati opus prelucrarii conform art. 21 din RGPD si solicitati restrictionare pe timpul cat verificam daca primeaza interesul nostru legitim pentru prelucrare.

Dreptul este prevazut de art. 18 din RGPD.

dreptul la portabilitatea datelor – cand prelucram datele fie in baza consimtamantului dumneavoastra, fie pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract la cererea dumneavoastra, puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator, în mod automat. Dreptul este prevazut de art. 20 din RGPD.

dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului. Dreptul este prevazut de art. 21 din RGDP.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate – Acest drept este aplicabil in cazul in care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa. Dreptul este prevazut de art. 22 din RGPD.

dreptul de a depune o plangere - Daca aveti o nemultumire cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati pentru a va putea solutiona cererea. De asemenea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Dreptul este prevazut de art. 77 din RGPD.

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, puteţi contacta inregistrare-marci.ro prin formularul de contact aflat la adresa https://inregistrare-marci.ro/contact.php

Informații suplimentare
De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa oricarei instante competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania, email: anspdcp(at)dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro.

Prezenta nota de informare 2.0 a fost elaborată si publicată incepand cu 07.02.2022 si este supusa modificărilor si revizuirilor periodice.